Breyley, Gay Jennifer, Monash University, Australia