Perevedentseva, Maria, Goldsmiths, University of London, United Kingdom